evlendikten sonra çalışma izni

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kapsamında Çalışma İzinlerinin Değerlendirilmesi

2003 yılına kadar yürürlükte kalan eski yabancı sermaye ile ilgi­li 6224 sayılı kanuna göre yabancı sermayeye izin veren Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi bu kapsamdaki yabancı çalışanlara da izin vermekteydi. 2003 yılında çıkan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ise doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edi­lecek yabancı personele çalışma izninin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verileceğini ve…

çalışma izni

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Türkiye’de ekonominin gelişimine bağlı olarak oluşan olgu­lardan birisi de yabancı yatırımlardır. Türkiye’nin batılı bir eko­nomik sisteme sahip oluşu yabancı yatırımları da ekonominin vaz­geçilmez unsularmdan biri haline getirmiştir, Türkiye’de yabancı yatırımların seyri siyasal dönemlerle ve küresel ekonomik durumla doğrudan ilgilidir. Türkiye’de, Cumhuriyetin kuruluşundan 1950 yılına gelene kadar, bilinçli olarak yabancı sermayeye karşı bir politika izlen­memesine karşın…

7

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Açısından Yabancıların Çalışma İzinleri

Küreselleşen dünyada ülke ekonomilerinin gelişimi için yabancı yatırımlar son derece önem kazanmıştır. Devletler yabancı yatırım çekme konusunda bırbiriyle rekabet etmekte, yabancı şirketlere yö­nelik teşvikler uygulamaktadır. Yabancı yatırımların özel ama çokça uygulanan bir türü de doğrudan yabancı yatırımlardır. Doğrudan yabancı yatırımların ülke ekonomilerine katkıları yüksektir. Doğrudan yabancı yatırımların ülke ekonomilerine olan belli başlı katkıları şunlardır: •         Sermaye…

kapsamlar

Çalışma İzninin Reddi, Diğer Kararlar ve İtiraz

Sonuçta, Bakanlık bir çalışma izin başvurusunu değerlendirir­ken usule ve esasa ilişkin kararlar verir. Toplamda Bakanlığın çalış­ma izni başvurularında altı karar verdiği görülün dosyanın işlemden kaldırılması, dosya iade, red, onay, çalışma izninin iptali ve çalışma iznin geçersiz sayılması. Yukanda değinildiği gibi, eksik evrakın tamamlanmaması, harcın ödenmemesi ve süreye ilişkin kurallara uyulmaması durumlarında başvuru dosyası işlemden kaldırılır. Ba­kanlığın usule ilişkin verdiği kararlarda bir de…

sirketlerde-calisma-izni

Çalışma İzninin Esastan Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Kriterler

Bu aşamalardan sonra çalışma izin başvuruları esastan değer­lendirilir. 4817 sayılı Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği çalışma izinlerinin verilmesinin değerlendirilmesinde “iş piyasa­sındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin” dikkate alınmasını söyler. 2010 yılında yapılan yönetmelik değişikliği son­rasında Yönetmelik bu kriterleri daha da basite indirgeyerek “ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını…

Ata Kurumsal Danismanlik-11

Çalışma İzninin Usulen Değerlendirilmesi

Bakanlık başvuruyu öncelikle usul yönünden inceleyecektir. Bu ön incelemede ilk bakılacak durum yazılı ve elektronik şekilde başvurunun tamamlanmış olması ve ulaştırılacak evrakların tatlılı­ğıdır. Başvuruda talep edilen belgeler içerisinde olmazsa olmaz belge başvuru dilekçesi ve online olarak doldurulan başvuru for­munun çıktısıdır. İşverenin ve yabancının imzalarını taşıyan bu belgeler irade beyanlarını yansıttığından çalışma izni için temel belgelerdir.…

çalışma izni kolay alınır

Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesi

Türkiye’de yabancılara çalışma izinleri 4817 sayılı Yabancıla­rın Çalışma İzinleri Hakkında Kanun esasları uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir. Bu işlemi gerçekleş­tirmek üzere aynı yıl Çalışma Genel Müdürlüğü içerisinde Yaban­cıların Çalışma İzinleri Dairesi kurulmuştur. Kanunun öngördüğü esaslar çerçevesinde Bakanlık Uygulama Yönetmeliği çıkarmış ve buna dayanarak değerlendirme kriterleri belirlemiştir. Böylece, çalışma izinlerinin değerlendirilmesi yasal ve…